การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

ทำความรู้จักปุ๋ยเคมี

23 มีนาคม 2566

ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 ได้ให้คําจํากัด ความของปุ๋ยไว้ว่า “ปุ๋ย” หมายถึง สารอินทรีย์ หรือสารอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือการสังเคราะห์

สําหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืชหรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดิน เพื่อบํารุง ความเติบโตแก่พืช

👍ปุ๋ยโดยทั่วไปสามารถจําแนกปุ๋ยได้ 3 ประเภท คือ
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ

📍ปุ๋ยเคมี หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์ รวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยวปุ๋ยเชิงผสม ปุ๋ยเชิงประกอบ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี แต่ไม่รวมถึงปูนขาว ดินมาร์ล ปูนปลาสเตอร์ ยิปซัม โดโลไมต์ หรือสารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

📍ปุ๋ยอินทรีย์ หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้หรือทํามาจากวัสดุอินทรีย์ ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีทําให้ชื้น สับ หมัก บด ร่อน สกัด หรือด้วยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยชีวภาพ

📍ปุ๋ยชีวภาพ หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้มาจากการนําจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช มาใช้ในการปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพทางกายภาพหรือทางชีวเคมี และให้หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์

 

🌳ในอดีตไม่ค่อยมีการใช้ปุ๋ย เนื่องจากดินของเรายังมีความอุดมสมบูรณ์สูง และเมื่อพบว่าดินเริ่มจะเสื่อม ผลผลิตลดลง ก็จะย้ายที่เพาะปลูกใหม่ โดยการเปิดป่าใหม่ เปิดพื้นที่ใหม่ ทำเช่นนี้ติดต่อกันมา จนไม่สามารถเปิดพื้นที่เพาะปลูกใหม่ได้อีกแล้ว และเกษตรกรจะรู้จักเพียงการใช้ปุ๋ยคอก เช่น มูลเป็ด มูลไก่ มูลวัว

❌การเพาะปลูกพืชจึงถูกจำกัดอยู่กับการปลูกพืชซ้ำที่เดิม ดินก็เริ่มเสื่อมโทรม โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชในดินหมดไป ผลผลิตพืชจึงลดลง จึงเริ่มมีการใช้ปุ๋ยเคมีปรับปรุงบำรุงดิน

 

1️⃣ปุ๋ยเชิงเดี่ยว (straight fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยเคมีที่ธาตุอาหารหลักธาตุเดียวได้แก่ ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียม

 

2️⃣ปุ๋ยเชิงประกอบ (compound fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยเคมีที่ทำขึ้นด้วยกรรมิธีทางเคมีและมีธาตุอาหารหลักอย่างน้อย 2 ธาตุ

 

3️⃣ปุ๋ยเชิงผสม (mixed fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักอย่างน้อย 2 ธาตุขึ้นไป ที่ได้จากการผสมปุ๋ยประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ธาตุอาหารตามที่ต้องการ ไม่ว่าการผสมนั้นจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ก็ตาม แบ่งเป็น 2 แบบ
✅ปุ๋ยแบบปั้นเม็ด (granulated fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยเคมีที่ได้จากการผลิต โดยนำวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการทำให้เป็นเม็ด
✅ปุ๋ยแบบเม็ดผสม (bulk-blending fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยเคมีที่ได้จากการผลิต โดยนำวัตถุดิบที่เป็นเม็ดมาผสมให้เข้ากัน

 

ปุ๋ยแต่ละชนิดยังแบ่งออกตามลักษณะเป็นอีก 3 ชนิด


1️⃣ปุ๋ยชนิดเกร็ด

 

2️⃣ปุ๋ยชนิดผง

 

 

3️⃣ปุ๋ยชนิดเม็ด

 

 

บทความล่าสุด
June 15, 2020
ศัตรูปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ
August 08, 2019
เทคนิคการป้องกันต้นกล้าปาล์มจากหนู
อ่านต่อ
July 06, 2018
นิเวศวิทยาของปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คัดเลือกหาล์มน้ำมันหลายสายพันธุ์ดีที่สุดจาดทั่วโลกเพื่อเกษตรกรของเรา
ดูรายละเอียด