เกี่ยวกับเรา

เริ่มต้นก้าวแรกในธุรกิจปาล์มน้ำมัน
จากการปลูกสวนยางและปาล์มน้ำมันในสวนจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ด้วยความคิดริเริ่มของคุณสุทัศน์ รัชกิจประการ ซึ่งมีพื้นเพเป็นคน จังหวัดสงขลา จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่คลุกคลีกับการทำสวนทำให้มองเห็นความสำคัญของปาล์มน้ำมันที่เป็นพืชเศรษฐกิจด้านพลังงานทดแทน ที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต ในขณะที่ตลาดในประเทศยังไม่มีผู้ผลิตแปลงเพาะที่ได้มาตรฐาน เราจึงเริ่มบุกเบิกการทำธุรกิจแปลงเพาะ โดยก่อตั้ง บริษัท อาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ในปี พ.ศ. 2548 คัดสรรเมล็ดปาล์มสายพันธ์ดี
เป็นช่วงที่เกิดความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของสายพันธ์ปาล์มน้ำมันที่มีอยู่ในตลาดประเทศไทย ในขณะนั้นบริษัทฯ จึงนำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากประเทศคอสตาริกาและประเทศมาเลเซียเพื่อเพาะเป็นกล้าปาล์มจำหน่ายแก่เกษตรกร โดยจัดตั้งศูนย์เพาะกล้าปาล์มน้ำมันแห่งแรกที่จังหวัดชุมพร และได้รับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง รวมทั้งให้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการเข้าจัดเก็บข้อมูลสถิติของปาล์มน้ำมันเพื่องานวิจัย
เติบโตอย่างมั่นคงมากว่า 10 ปี ธุรกิจแปลงเพาะได้รับการส่งต่อสู่ทายาทกลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ ภายใต้การบริหารของคุณภัคจิรา รัชกิจประการ ประกอบธุรกิจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ในภาคใต้และสวนปาล์มน้ำมันในตะวันออก ในปี พ.ศ.2558 ทางบริษัทฯยังได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท พาราเม้าท์ ออยล์ จำกัด เพื่อขยายพื้นที่เข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างและเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา เป็น บริษัทอาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
มีธุรกิจแปลงเพาะกล้าและสวนปาล์มน้ำมันทั้งในภาคใต้และภาคตะวันออก โดยมีแปลงเพาะกล้าจำนวน 11 แห่ง คือ 3 แห่งในจังหวัดชุมพร (ศูนย์ท่าแซะ ศูนย์สวี และศูนย์ปะทิว) 1 แห่ง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ท่าชนะ) 1 แห่ง ในจังหวัดสงขลา (ศูนย์รัตภูมิ) 1 แห่ง ในจังหวัดสตูล (ศูนย์สตูล) 1 แห่ง ในจังหวัดพัทลุง (ศูนย์พัทลุง) 2 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์บ่อล้อ ศูนย์ทุ่งสง ) และ 2 แห่ง ในภาคกลางและตะวันออก (ศูนย์นครนายก ศูนย์ปราจีนบุรี) อาร์ดี เกษตรพัฒนา มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานบริการ และให้ความรู้เกษตรเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย
มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศไทย เรามีแปลงสาธิตเพื่อทดสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันทั้งในและต่างประเทศจัดเก็บข้อมูลการให้ผลผลิตรวมถึง การตอบสนองของแต่ละสายพันธุ์ต่อสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันรวมไปถึงศึกษาดูงานกับหน่วยงานราชการ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเพาะพันธุ์ต้นกล้าที่มีคุณภาพ วิธีการจัดการสวนปาล์มที่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่แนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
2548


- สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
- ศูนย์สวี บนพื้นที่ 37 ไร่
- ศูนย์ท่าแซะ 200 ไร่

2552

ศูนย์ปะทิว จุดพักกล้า บนพื้นที่ 100 ไร่

2556

ศูนย์ปราจีนบุรี บนพื้นที่ 3000 ไร่

2558


- ศูนย์พัทลุง บนพื้นที่ 200 ไร่
- ศูนย์รัตภูมิ บนพื้นที่ 9 ไร่
- ศูนย์บ่อล้อ บนพื้นที่ 19 ไร่
- ศูนย์นครนายก 1600 ไร่

2559

- ศูนย์สตูล
- ศูนย์ทุ่งสง
- ศูนย์ท่าชนะ