การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

ใช้ปุ๋ยยังไงให้ได้ผลดีที่สุด

24 มีนาคม 2566

ใช้ปุ๋ยยังไงให้ได้ผลดีที่สุด
การใส่ปุ๋ยลงไปในดิน เพื่อให้พืชสามารถดึงดูดไปใช้ได้มากที่สุดและสูญ เสียน้อยที่สุด จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ปุ๋ย ชนิดเดียวกัน
สูตรเดียวกันใส่ลงไปในดินโดยวิธี แตกต่างกัน พืชจะใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้ไม่เท่ากัน อาทิ ปุ๋ยที่ใส่แบบหว่านจะให้ผลแตกต่างจากปุ๋ยที่
ใส่โรยแบบเป็นแถวหรือเป็นจุดใกล้ต้นพืช ฉะนั้น การใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพจึงควรมีหลักเกณฑ์ ในการใส่ปุ๋ยที่ควรจะยึดถือเป็นแนวทางดังนี้คือ

1️⃣ชนิดของปุ๋ยที่ใช้ถูกต้อง
สูตรปุ๋ย หรือบางทีเรียกว่า "เกรด ปุ๋ย" หมายถึง ตัวเลขเขียนบอกปริมาณธาตุอาหาร ที่มีอยู่ในปุ๋ยเคมี โดยบอกเป็นค่า เช่น 20-10-5
✅ตัวแรกจะบอกปริมาณ ไนโตรเจน
✅ตัวกลางจะบอกปริมาณ ฟอสฟอรัส
✅ตัวสุดท้ายบอกปริมาณ โพแทสเซียม

สำหรับสัดส่วน ของปุ๋ยนั้น ยกตัวอย่างเช่น
16-16-8 เท่ากับอัตราส่วน 2:2:1 ได้จากการหารด้วย 8
20-10-5 เท่ากับอัตราส่วน 4:2:1 ได้จากการหารด้วย 5

📝ก่อนใช้ปุ๋ยก็จะต้องรู้จักดิน และรู้จักพืชที่ปลูกเสียก่อน เนื่องจากดินแต่ละแห่ง แต่ละชนิด จะมีระดับธาตุอาหารปุ๋ยในดินแตกต่างกัน
-พืชที่ปลูกต่างชนิดกัน หรือแม้แต่อายุพืชแตกต่างกัน ก็มีความต้องการธาตุอาหาร N P K ในปริมาณที่แตกต่างกัน

 

2️⃣ใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม หมายถึง จำนวน หรืออัตราปุ๋ย ที่ใช้ต่อไร่ หรือต่อต้น ที่พืชจะได้รับความพอเหมาะนี้มีอยู่ 2 ลักษณะคือ
📌พอเหมาะในปริมาณที่พืชควรจะได้รับ เพื่อให้ได้ผลิตผลสูงสุด ถ้าน้อยเกินไป จะทำให้พืชไม่เจริญเติบโต และให้ผลผลิตไม่สูงเท่าที่ควร หรือถ้าให้มากเกินอาจจะเป็นพิษแก่พืชหรือจะไม่ทำให้พืชเติบโต หรือให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น แต่ทำให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

📌พอเหมาะในหลักเศรษฐกิจ คือ ปริมาณของปุ๋ยที่ใช้จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคาของปุ๋ย และราคาของผลผลิต คือ การใช้ปุ๋ยที่พอเหมาะ ซึ่งจะมีผลทำให้ผลิตผลสูงขึ้นในระดับหนึ่ง (แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตผลสูงสุด) จะทำให้ได้กำไรต่อเงินลงทุนในการซื้อปุ๋ยมาใช้มากที่สุด

📌การพิจารณาความพอเหมาะพอดีของจำนวนปุ๋ย หรืออัตราปุ๋ยที่จะใช้ จะต้องอาศัยหลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ หลายประการมาประกอบการพิจารณา อาทิ ชนิดของพืช ระดับความชื้น และความอุดมสมบูรณ์เดิมของดิน วิธีการปลูก การดูแล และการบำรุงรักษาของกสิกร ตลอดจนราคาของปุ๋ย และของพืชที่ปลูกประกอบด้วย

3️⃣ใส่ปุ๋ยให้พืชขณะที่พืชต้องการ คือ พืชที่ปลูกในดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ย จะช่วยทำให้พืชได้รับธาตุอาหารเพียงพอกับความต้องการของพืช

📌แต่ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินเดียวกัน กับพืชชนิดเดียวกัน ก็อาจให้ผลแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาของการให้ว่าตรงกับความต้องการธาตุอาหารนั้นๆหรือไม่

📌ช่วงจังหวะความต้องการธาตุอาหารมากที่สุดของพืช แต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป

📌ระยะที่พืชต้องการธาตุอาหารจากดินมากที่สุด และดึงดูดธาตุอาหารได้รวดเร็วมากที่สุดก็คือ ช่วงที่สอง เพราะเป็นระยะที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และต้องการสะสมธาตุอาหารไว้ในต้นและใบ ให้เพียงพอสำหรับการสร้างเมล็ดและผล ที่จะมีขึ้นในช่วงที่สาม ดังนั้นการให้ปุ๋ยแก่พืชระยะที่สำคัญก็คือ ระยะที่สองนี้ ซึ่งพืชควรจะได้รับธาตุอาหารจากปุ๋ยที่ให้เพียงพอที่สุด

 

4️⃣ใส่ปุ๋ยให้พืชตรงจุดที่พืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและเร็วที่สุด จึงต้องแบ่งใส่ ให้พอเหมาะกับระยะที่พืชต้องการ จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการใส่ เพื่อให้พืชดึงดูดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากในทันทีทันใดที่ปุ๋ยลงไปอยู่ในดิน ปฏิกิริยาการเปลียของปุ๋ยจะเกิดขึ้นทันที เช่น

📌ไนโตรเจน จะเคลื่อนที่ได้เร็ว เพราะละลายน้ำได้ง่าย มักถูกน้ำพัดพาออกไปจากชั้นของดิน ถ้ารากพืชดึงดูดเอาไว้ไม่ทัน ก็จะสูญเสียไปหมด และไม่เกิดประโยชน์ต่อพืชแต่อย่างใด ปกติแล้วจะสูญเสียไป โดยการชะล้างประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ใส่ลงไป การใส่บนผิวดินก็สามารถซึมลงมายังบริเวณรากที่อยู่ใต้ผิวดินได้ง่าย

📌ฟอสฟอรัส ถึงแม้จะละลายน้ำได้ง่าย แต่เมื่ออยู่ในดิน จะทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับแร่ธาตุต่างๆในดิน กลายเป็นสารประกอบที่ละลายน้ำยาก และทำให้ความเป็นประโยชน์ต่อพืชลดลง และไม่เคลื่อนย้ายไปไหน ดังนั้นเมื่อใส่ตรงจุดไหน ก็มักจะเคลื่อนย้ายจากจุดเดิมเป็นระยะใกล้ๆ ในรัศมี 1 - 5 ซม. เท่านั้น ดังนั้นการใส่ จึงต้องให้อยู่ใกล้กับรากมากที่สุด และการใส่บนผิวดิน จะเป็นประโยชน์น้อยกว่าใส่ใต้ผิวดิน

📌โพแทสเซียม จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าฟอสเฟต แต่จะช้ากว่าไนโตรเจน โพแทสเซียมละลายน้ำได้ง่ายพอๆ กับไนโตรเจนก็จริง แต่เนื่องจากมีประจุบวก ซึ่งดูดยึดอยู่ที่ผิวของอนุภาคดินเหนียวได้ จึงถูกชะล้างได้ยาก แต่ก็ยังเป็นประโยชน์ได้ง่ายแก่พืชอยู่ ดังนั้นการใส่โพแทสเซียม จึงสามารถใส่บนผิวดิน หรือใต้ผิวดินก็ได้ แต่การเคลื่อนย้ายจะช้ากว่าไนโตรเจน และในเวลาเดียวกันการสูญเสียโดยการชะล้างก็ จะน้อยกว่าด้วย

บทความล่าสุด
June 15, 2020
ศัตรูปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ
August 08, 2019
เทคนิคการป้องกันต้นกล้าปาล์มจากหนู
อ่านต่อ
July 06, 2018
นิเวศวิทยาของปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คัดเลือกหาล์มน้ำมันหลายสายพันธุ์ดีที่สุดจาดทั่วโลกเพื่อเกษตรกรของเรา
ดูรายละเอียด