ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

หัวหน้าหน่วยแปลงเพาะ
ตำแหน่งที่เปิดรับ
หัวหน้าหน่วยแปลงเพาะ
คำอธิบายตำแหน่ง
ควบคุมคุณภาพสินค้า และบริหารคนงานในแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน จัดทำรายงานสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่
สาขาพัทลุง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์การบริหารจัดการแปลงเพาะปลูก และหากมีความรู้ด้านการบริหารจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มหรือสวนปาล์ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถปฏิบัติงานกลางแจ้งได้ มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ทุกระดับ

 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word/ Excel/ Power Point ได้ดี

 • ทำงาน จันทร์-เสาร์ (8.00 - 17.00 น.) และมีที่พักให้

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแลงานภายในแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ได้แก่ การเพาะเมล็ด การคัดทิ้ง การกำจัดวัชพืช/ เถาวัลย์ การใส่ปุ๋ย การป้องกันศัตรูพืช การฉีดยากำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชต่างๆ การควบคุมวัสดุปลูก การดูแลแหล่งน้ำ การวางแผนบริหารคนงานในแปลงอนุบาลกล้า ฯลฯ

 • บันทึกข้อมูลสต็อกวัตถุดิบ ข้อมูลสินค้า และลงรายงานประจำวันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • จัดทำรายสรุปและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป รวมถึงต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ

 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เมื่อผ่านการทดลองงานจะได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีและวันลากิจตามสิทธิ

อัตราเงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์
คำอธิบายตำแหน่ง
ติดต่อประสานงานลูกค้า ทำฐานข้อมูล และสรุปรายงานประจำวัน ให้ความรู้เกษตรกร
สถานที่
สาขาพัทลุง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำยอดขายได้ตามเป้า และสามารถกระตุ้นยอดขายได้
 • ใช้โปรแกรม MS Excel (เน้น Pivot Table, Vlookup) ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย

รายละเอียดงาน

 • โทรติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายกล้าปาล์มน้ำมันให้ได้ตามเป้าหมาย
 • จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า
 • เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาแผนการขายทางโทรศัพท์
 • จัดทำรายงานประจำวัน เอกสารขออนุมัติราคา และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานสภาวะตลาดปาล์มน้ำมัน
 • ให้ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกรทั้งใน-นอกพื้นที่
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี,
 • โบนัสประจำปี, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เมื่อผ่านการทดลองงานจะได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีและวันลากิจตามสิทธิ

อัตราเงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำภาคใต้ตอนบน
คำอธิบายตำแหน่ง
ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายกล้าปาล์มน้ำมันให้ได้ตามเป้าหมาย
สถานที่
ในพื้นที่ สุราษฎธานี /ชุมพร/ ระนอง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • สามารถทำยอดขายได้ตามเป้า และสามารถกระตุ้นยอดขายได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย
 • หากมีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายกล้าปาล์มน้ำมันให้ได้ตามเป้าหมาย
 • จัดทำรายงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกรทั้งใน-นอกพื้นที่
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี,
 • โบนัสประจำปี, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เมื่อผ่านการทดลองงานจะได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีและวันลากิจตามสิทธิ

อัตราเงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
หัวหน้าหน่วยแปลงสวน
คำอธิบายตำแหน่ง
ควบคุมดูแลงานภายในแปลงสวนปาล์มน้ำมัน เช่น การจัดเก็บผลผลิต การกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย การวางแผนบริหารคนงาน จัดทำรายสรุปและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่
สาขานครนายก-องครักษ์
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารจัดการพืชสวน/พืชไร่ และหากมีความรู้ด้านการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานกลางแจ้งได้ มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ทุกระดับ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word/ Excel/ Power Point ได้ดี
 • ทำงาน จันทร์-เสาร์ (8.00 - 17.00 น.) และมีที่พักให้

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแลงานภายในแปลงสวนปาล์มน้ำมัน ได้แก่ การจัดเก็บผลผลิต การกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย การป้องกันศัตรูพืช การฉีดยากำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชต่างๆ การดูแลแหล่งน้ำ การวางแผนบริหารคนงานในแปลงอนุบาลกล้า ฯลฯ
 • บันทึกข้อมูลสินค้า และลงรายงานประจำวันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • จัดทำรายสรุปและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในแปลงและสำนักงาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี,
 • โบนัสประจำปี, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เมื่อผ่านการทดลองงานจะได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีและวันลากิจตามสิทธิ

อัตราเงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
คำอธิบายตำแหน่ง
จัดทำบัญชีและการเงิน
สถานที่
สำนักงานใหญ่กรุงเทพ (อาคารกรุงเทพทาวเวอร์)
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานที่สำนักงานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express และ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในด้านโปรแกรม MS Office ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และรักการเรียนรู้
 • คล่องแคล่ว มีทักษะในการสื่อสารได้ดี

รายละเอียดงาน

 • กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • กระทบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สรุปประมาณการเงินสด เงินฝาก
 • บันทึกเงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายต่างๆ (สำนักงานใหญ่)
 • ควบคุมทรัพย์สินของสำนักงานใหญ่
 • ตรวจเช็คทะเบียนทรัพย์สินกับแยกประเภท
 • จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อสำรองเงินค่าใช้จ่าย
 • บันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสำนักงาน
 • บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของกรรมการผู้จัดการ
 • บันทึกบัญชีรายจ่ายของบริษัทในเครือ
 • ทำเอกสารเบิกจ่ายสำหรับผู้รับเหมา
 • ทำเช็คและ Statement
 • นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร และตามผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

สวัสดิการ

 • ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี,
 • โบนัสประจำปี, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เมื่อผ่านการทดลองงานจะได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีและวันลากิจตามสิทธิ

อัตราเงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเราหรือกล้าปาล์มของเรา
ดูรายละเอียด